Hai phiếu xổ s ố của Washington 817;s xổ số được mua tại Federal Way